درس شش رسم داخل یک اتاق بخش اول زمان:در حدود ۶۰ تا ۹۰ دقیقه-درس در دو بخش است هدف:رسم پرسپکتیو دو نقطه ای و تونایی رسم در کشیدن خطوط منحنی به صورت دست آزد وسایل مورد نیاز: کاغذ اسکیس، خط کش و مداد hb کادر و …. رو رسم کنید و بعد از اون:

۱-پایین صفحه رو با فاصله ۲۴ میلیمتر از هم جداکنید و مانند تصویر خطوط رو به نقطه گریز سمت راست وصل کنید

۲-محل تقاطع خطوط رو با خط عمودی گزرنده از نقطه گریز وسط پیدا کنید و ازاون نقاط خطوط افقی رو رسم کنید

۳-مانند تصویر نقاط سمت راست رو به نقطه گریز وسط وصل کنید

۴-اونها رو امتداد بدین و کاملشون کنید

۵-کاشی ها رو به صورت شطرنجی رنگ کنید

۶-دو ردیف دیگه در دو طرف اضافه کنید