645 بازدید طراحی نما

 
 • طراحی نما
 • مدارک لازم برای مجوز ساخت آپارتمان
 • بازدید از فضای پروژه شما با وقت قبلی
 • طراحی و اجرای پروژه های مسکونی، اداری و تجاری
 • طراحی نمای ساختمان
طراحی نما

طراحی نما

 • دیزاین انواع طرح نما
 • نمای رومی و یونانی
 • نمای ستوندار
 • نمای سنگ و گرانیت و مرمر
 • طراحی نمای رومی و نورپردازی
 • ارائه بیش از سه طرح متفاوت برای نما

 

موارد مورد نیاز جهت گرفتن جواز ساخت ملک

– شرح موارد مورد نیاز در مراجعه به شهرداری:

در این قسمت برای آشنایی بیشتر سازندگان، بعضی از اموری که شما در مراجعات خود به شهرداری های مناطق نیاز به دانستن آن دارید، به طور مختصر ذکر می گردد. اینگونه امور که عمدتاً مربوط به ضوابط شهرسازی و صدور پروانۀ ساختمان و یا اخذ استعلامات گوناگون در ارتباط با املاک بوده بیشترین مواردی می باشد که در شهرداری مراجعان مختلف با آن سر و کار دارند. سر فصل این موارد عبارتند از:

الف – راهنمای مربوط به امور مالی (اداره درآمد)

· عوارض مختلف شهرداری و میزان پاداش این عوارض در صورتی که نقداً پرداخت گردد

· o عوارض قابل تقسیط

· o عوارض غیرقابل تقسیط

· چگونگی استفاده از جایزۀ خوش حسابی

· اسناد برگشتی

· صدور مجوزهای حفاری جهت انشعاب (آب، گاز، برق و تلفن)

· استعلام دفترخانه برای انتقال ملک (ماده۷۴)

· نحوۀ اخذ تسویه حساب یا گواهی پرداخت

· تشکیل پروندۀ نوسازی جهت تفکیک آپارتمان

· دریافت مفاصا حساب یا پرداخت عوارض ملک و زمین

ب – راهنمای شهرسازی

· انواع مجوز و پروانه های ساختمانی

· مدارک لازم جهت تشکیل پروندۀ صدور پروانۀ ساختمانی

· مرحله اول گردشکار صدور پروانۀ ساختمانی

· مدارک لازم هنگام ارائۀ نقشه بابت بررسی و صدور فیش عوارض

· مرحله دوم گردشکار صدور پروانۀ ساختمانی

· مدارک لازم پس از تأیید نقشه

· مرحلۀ سوم گردشکار صدور پروانۀ ساختمانی

· موارد قابل ذکر جهت اخذ پروانۀ ساختمانی

· مدارک مورد نیاز جهت استعلام آتش نشانی

· تخریب و نوسازی

· عدم خلاف ساختمان

· انواع گواهی ساختمانی

· یافت گواهی پایان کار

· صدور پایان کار (پیش نویس)

· تفکیک و تجمع

· تعلام طرح

· کسب و پیشه

· مراحل دریافت مجوز نصب تابلو

ج – آشنایی با ضوابط شهرسازی شهرداری تهران

· کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

· نحوۀ اعتراض به رأی بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰

· نحوۀ محاسبۀ عوارض پذیره برای واحدهای اداری و تجاری

· نحوۀ محاسبۀ عوارض صدور پروانه ساختمانی (مجتمع های مسکونی)

· نحوۀ محاسبۀ عوارض صدور پروانه ساختمانی (خانه های مسکونی یک واحدی)

“مرجع: شهرداری منطقه ۳”

الف – راهنمای مربوط به امور مالی (اداره درآمد)

عوارض مختلف شهرداری و میزان پاداش این عوارض در صورتی که نقداً پرداخت گردد تمامـی عــوارضی که شهرداری های مناطق مختلف تـهران اخذ می نمایند، قـابـل تقسیط می باشند، به جز آن دسته از عوارضی که در قسمت دوم و به عنوان عوارض غیر قابل تقسیط از آنها نام برده شده و می بایستی نقداً پرداخت گردند. میزان پاداش پرداخت نقدی عوارض مورد درخواست شهرداری و گردش کار آن به شرح ذیل می باشند:

مالکان و متقاضیانی که در زمان مراجعه به اداره درآمد، اقدام به پرداخت عوارض خود [که حداکثر ۲ ماه از تاریخ تهیۀ پیش نویس اعلام عوارض (توسط شهرسازی منطقه) نگذشته باشد]و قصد پرداخت کل بدهی خود را به صورت نقدی داشته باشند می توانند از ۱۰% تخفیف کل بدهی به عنوان پاداش برخوردار شوند.

§ عوارض قابل تقسیط:

۱٫ عوارض زیر بنا

۲٫ عوارض تراکم

۳٫ عوارض مازاد تراکم

۴٫ عوارض تفکیک اراضی

۵٫ عوارض تغییر کاربری

۶٫ عوارض پذیره

۷٫ جرائم ماده صد

۸٫ عوارض حذف و کسر پارکینگ

۹٫ عوارض پیش آمدگی حق تشرف

۱۰٫ عوارض تخلفات ساختمانی غیر مجاز

– مراحل گردش کار:

۱٫ دریافت پیش نویس اعلام عوارض از واحد مربوطه

۲٫ ارائۀ پیش نویس به اداره در آمد

۳٫ اخذ مدارک

۴٫ صدور فیش درآمد جهت پرداخت

۵٫ درخواست مودی جهت تقسیط

۶٫ دستور شهردار یا قائم مقام منطقه جهت تقسیط

۷٫ مراجعه به معاون مالی و اداری منطقه

۸٫ مراجعه به ادارۀ درآمد

۹٫ صدور فیش چهت پرداخت

۱۰٫ اخذ فیش پرداختی و مدارک جهت تشکیل پرونده بازگشت به ابتدای لیست

§ عوارض غیر قابل تقسیط:

۱٫ عوارض بقایای سطح شهر

۲٫ عوارض پیشه وران

۳٫ عوارض پیشه ورانه اماکن

۴٫ عوارض بر قراردادها

۵٫ عوارض حق انشعاب

۶٫ عوارض نوسازی

۷٫ عوارض سد معبر

۸٫ عوارض قطع اشجار

۹٫ عوارض درآمد مراکز فرهنگی

۱۰٫ عوارض تخلیۀ خاک و نخاله

۱۱٫ عوارض فروش اموال غیر منقول

۱۲٫ عوارض یک درصد فروش نهایی

۱۳٫ عوارض اماکن تفریحی و پلاژها

۱۴٫ عوارض پیشه وران مؤسسات درمانی

۱۶٫ عوارض درآمد مال الجاره ساختمان های مسکونی_تجاری

۱۷٫ عوارض درآمدهای حفاری طول (فاضلاب، گاز، برق، تلفن)

 

مراحل گردش کار:

۱٫ دریافت فرم اعلام عوارض از واحد مربوطه

۲٫ ارائۀ فرم به ادارۀ درآمد

۳٫ صدور فیش پرداختی

۴٫ تأیید بانک (تأیید فیش های پرداختی بعد از ۲۴ ساعت انجام می گیرد.)

۵٫ ارسال به واحد مربوطه

چگونگی استفاده از جایزۀ خوش حسابی با یک بار مراجعه در سال به شهرداری منطقۀ ذیربط و پرداخت به موقع قبوض نوسازی و خدمات ملک خود، می توان علاوه بر برخورداری از جایزۀ خوش حسابی از پرداخت ۹% جریمۀ دیرکرد در قبوض سال آینده جلوگیری به عمل آورد.

اسناد برگشتی در صورت عدم پرداخت به موقع هریک از اقساط عوارض، وفق مقررات دیرکرد از تاریخ سررسید چک برگشتی تا زمان وصول محاسبه و قابل پرداخت خواهد بود.

– مراحل گردشکار چک برگشتی:

۱٫ مراجعۀ مالک به ادارۀ حقوقی

۲٫ اخذ نظریۀ واحد حقوقی

۳٫ مراجعه به ادارۀ درآمد

۴٫ محاسبۀ دیرکرد طبق اعلام نرخ تورم بانکی

۵٫ صدور فیش (فیش به مبلغ چک برگشتی و دیرکرد)

۶٫ مراجعه به بانک

۷٫ مراجعه به ادارۀ درآمد

۸٫ تأییدیه برای ادارۀ حقوقی و ادارۀ حسابداری بازگشت به ابتدای لیست صدور مجوزهای حفاری جهت انشعاب (آب، گاز، برق، تلفن)

– مدارک لازم:

۱٫ ارائۀ نامه ادارات مربوطه

۲٫ تهیۀ پیش نویس اعلام عوارض

۳٫ پرداخت عوارض حفاری و نوسازی و غیره

– مراحل گردشکار:

۱٫ ارائه نامۀ ادارات ذیربط به عمران

۲٫ تأیید معاون عمران

۳٫ تهیۀ فرم اعلام عوارض از عمران

۴٫ ارائۀ فرم به اداره درآمد

۵٫ تأیید پرداخت عوارض های مربوطه

۶٫ تأیید از عمران

۷٫ ارائۀ تأیید نهایی به ادارات مربوطه بازگشت به ابتدای لیست استعلام دفترخانه برای انتقال ملک (ماده۷۴)

– مدارک لازم:

۱٫ اصل نامه دفترخانه

۲٫ فیش پرداخت شدۀ عوارض خدمات و نوسازی به تاریخ روز

۳٫ پایان کار معتبر (که تاریخ آن به پایان نرسیده باشد و یا ملک، بدهی به شهرداری نداشته باشد)

– مراحل گردشکار:

۱٫ مراجعه به ادارۀ درآمد با در دست داشتن مدارک لازم

۲٫ ارائۀ مدارک به متصدی درآمد

۳٫ دریافت پاسخ کتبی از درآمد

۴٫ ارائه به دفترخانه مربوطه

– نحوه اخذ تسویه حساب یا گواهی پرداخت:

ارائۀ هرگونه تسویه حساب و یا گواهی پرداخت منوط به وصول رسید بانکی در سیستم درآمدی منطقه و ارائۀ فیش های پرداختی توسط مودی می باشد.

تشکیل پروندۀ نوسازی جهت تفکیک آپارتمان مدارک لازم:

۱٫ ارائۀ کپی سند آپارتمان

۲٫ ارائۀ کپی صورت مجلس تفکیکی

۳٫ تشکیل پرونده

– مراحل گردشکار:

۱٫ مراجعه به مسئول محلۀ مربوطه

۲٫ صدور فیش

۳٫ پرداخت فیش

۴٫ دریافت مفاصا حساب

§ مدارک لازم دریافت مفاصا حساب یا پرداخت عوارض ملک و زمین:

۱٫ نامه دفترخانه

۲٫ سند ملکیت

۳٫ فیش عوارض سال های قبل

۴٫ پایان کار

۵٫ محاسبه عوارض

۶٫ صدور فیش

۷٫ پرداخت فیش عوارض توسط مودی

۸٫ ارائه به ادارۀ نوسازی

۹٫ جهت انجام امور فوق مراجعه مالک یا وکیل قانونی الزامی است

v تذکر: چنانچه ملک به صورت مجتمع باشد ارائه صورت مجلس تفکیکی الزامی می باشد

– مراحل گردشکار:

۱٫ مراجعه به مسئول محل مربوطه

۲٫ صدور فیش

۳٫ پرداخت فیش

۴٫ ارائۀ فیش پرداخت شده به مسئول محل مربوطه

۵٫ دریافت مفاصا حساب

v تذکر: در صورتی که سابقه نوسازی در بایگانی درآمد موجود نباشد به قسمت تشکیل پرونده مراجعه شود.

ب – راهنمای شهرسازی انواع مجوز و پروانه های ساختمانی

۱٫ پروانه ساختمانی اراضی بایر

۲٫ تحریب و نوسازی

۳٫ اضافه اشکوب

۴٫ توسعه بنا

۵٫ تغییرات

۶٫ تبدیلات

۷٫ تغییر نقشه

۸٫ تمدید پروانه بازگشت به ابتدای لیست

– مدارک لازم جهت تشکیل پرونده صدور پروانه ساختمانی:

۱٫ اصل و تصویرسند مالکیت

۲٫ اصل و تصویر شناسنامه مالک یا مالکین

۳٫ اصل و تصویر فیش نوسازی سال جاری

۴٫ حضور کلیه مالکین و یا وکیل قانونی

۵٫ اصل و تصویر و کالتنامه و شناسنامه وکیل در صورت مراجعه وکیل

۶٫ اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک

۷٫ نقشه GIS که محل ملک توسط مالک بر روی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه گردد

۸٫ ارائه گواهی ۶ و ۸ قانون زمین شهری (در صورتی که مالک فاقد ساختمان باشد)

۹٫ اصل و تصویر صورت مجاس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی می باشند

۱۰٫ در صورتی که درخواست مالک تخریب و نوسازی باشد فرم تعهد تخریب از شهرداری اخذ و توسط مالک گواهی امضاء شود

§ مرحله اول گردشکار صدور پروانه ساختمانی:

۱٫ تشکیل پرونده

۲٫ بازدید

۳٫ طرح تفصیلی

۴٫ بر و کف

– در صورت داشتن خلاف:

۱٫ بررسی خلاف، رئیس طرح تفصیلی، دستور نقشه

– در صورت نداشتن خلاف:

۱٫ رئیس طرح تفصیلی – دستور نقشه بازگشت به ابتدای لیست مدارک لازم هنگام ارائه نقشه بابت بررسی و صدور فیش عوارض

۲٫ نقشه معماری که جزئیات مبحث ۱۹ نیز در آن منعکس شده باشد با مهر و امضای مهندس معمار ۲ سری

۳٫ چک لیست مبحث ۱۹ (صرفه جویی در انرژی) با امضا و مهر مهندس معمار

۴٫ برگ تعهد تهیه نقشه معماری که توسط مالک و مهندس معمار، گواهی امضاء شده باشد

§ مرحله دوم گردشکار صدور پروانه ساختمانی

۱٫ رسید نقشه

۲٫ بررسی نقشه o

– در صورتی که ایراد داشته باشد: عدم تایید نقشه با اعلام موارد o

– در صورتی که ایراد نداشته باشد: تایید نقشه

۳٫ اعلام عوارض

۴٫ تحویل فیش عوارض به انضمام نقشه مورد تایید به مالک یا وکیل قانونی

v تذکر: از تاریخ ۱/۱۰/۸۶ ارائه خدمات مهندسی برای کلیه پروژه ها با زیربنای ناخالص صرفاً تخریب و نوسازی یا پروانه (زمین بایر یا باغات) بیش از ۳۰۰۰ مترمربع از طریق سازمان نظام مهندسی و شهرداری مشترکاً انجام می گردد بازگشت به ابتدای لیست مدارک لازم پس از تایید نقشه پس از پرداحت عوارض متعلقه به همراه نامه تایید به اداره درآمد، مدارک زیر نیز می بایست ارائه شود. (مدارک اعلام شده بابت ساختمان های کمتر از ۵۰۰۰ مترمربع زیر بنا می باشد)

۱٫ نقشه معماری تأیید شده ۴ سری با امضاء و مهر مهندس معمار

۲٫ نقشه محاسباتی ۴ سری با امضاء و مهر مهندس محاسب

۳٫ برگ تعهد تهیه نقشه های محاسباتی که توسط مهندس و مالک گواهی امضاء شده باشد و ثبت دبیرخانه نیز داشته باشد

۴٫ چک لیست زلزله با امضاء و مهر مهندس محاسب

۵٫ فرم تعهد تخریب با امضاء مالک یا وکیل قانونی وی که در دفترخانه گواهی شده باشد در صورت تخریب و نوسازی ارائه شود (در صورتی که در مرحله تشکیل پرونده ارائه نشده باشد)

۶٫ نقشۀ تأسیسات ۴ سری با امضاء و مهر مهندس برق (بابت ساختمان های ۵ طبقه و بیشتر روی پیلوت یا ۳۰۰۰ مترمربع به بالا) برگ تعهد تهیه نقشه های برق که توسط مهندس و مالک گواهی امضاء شده باشد

۷٫ نقشه تأسیسات مکانیکی ۴ سری با امضاء و مهر مهندس مکانیک (بابت ساختمان های ۵ طبقه روی پیلوت یا ۳۰۰۰ مترمربع به بالا) برگ تعهد تهیه نقشه های مکانیکی که توسط مهندس و مالک گواهی امضاء شده باشد

۸٫ فرم تعهد مهندس مجری بابت ساختمان های بیشتر از ۳۰۰۰ مترمربع که توسط مالک و مهندس گواهی امضاء شده باشد

۹٫ برگ تعهد نظارت بابت درخواست های:

– تخریب و نوسازی

– پروانه ساختمانی

۱۰٫ گزارش مکانیک خاک (بابت ساختمان های بیشتر از ۶ طبقه)

v توجه: در صورتی که مدارک اعلام شده ناقص تحویل شود مسئولیت تأخیر در صدور پروانه به عهدۀ مالک خواهد بود

۱۱٫ جزئیات سازۀ نگهبان با مهر محاسب و ناظر در ۳ سری

۱۲٫ برای ساختمان های مسکونی ۶ طبقه روی همکف و بیشتر و ساختمان های با کاربری غیرمسکونی اخذ تأیید از سازمان آتش نشانی

۱۳٫ اخذ مجوز از امور مهندسین ناظر برای متراژ بالای ۱۰۰۰ مترمربع و یا ۱۰ طبقه بیشتر

۱۴٫ مالک موظف است قبل از شروع عملیات تخریب جهت ایمن سازی هماهنگی لازم را با سازمان های آب، برق، گاز و مخابرات به عمل آورد.

§ مرحله سوم گردشکار صدور پروانه ساختمانی

۱٫ اعلام وصول عوارض

۲٫ استعلام برگ مهندسین

۳٫ در صورت تأیید برگه های مهندسین ارسال به پیش نویس (در صورتی که برگه های ارائه شده توسط مهندسین حقیقی ارائه شده باشد پاسخ استعلام بین ۲۴ تا ۴۸ ساعت خواهد بود)

۴٫ تهیه پیش نویس پروانه

۵٫ تأیید رئیس طرح تفصیلی

۶٫ تأیید رئیس صدور پروانه

۷٫ تأیید معاون شهرسازی

۸٫ تأیید شهردار

۹٫ چاپ پروانه و امضاء توسط مسئولین

۱۰٫ صدور تحویل به مالک

– موارد قابل ذکر جهت اخذ پروانه ساختمانی

۱٫ حضور مالک یا وکیل با ارائۀ کارت شناسایی

۲٫ همراه داشتن سند مالکیت

۳٫ حضور مهندس ناظر با ارائۀ کارت شناسایی

v توجه: جهت دریافت پروانۀ ساختمانی حضور مهندس ناظر با مهر در دبیرخانۀ شهرسازی الزامی است

§ مدارک مورد نیاز جهت استعلام آتش نشانی

۱٫ نامۀ شهرداری منطقه

۲٫ دو سری نقشه های معماری ممهور به مهر شهرداری منطقه در قطع A3

۳٫ اصل و کپی سند مالکیت

۴٫ فرم اعلام عوارض

۵٫ فیش پرداختی عوارض ایمنی

۶٫ حضور مالک با کارت شناسایی یا وکیل با وکالت نامۀ رسمی

۷٫ CD نقشه های معماری

 

تخریب و نوسازی مدارک لازم:

۱٫ اصل و تصویر سند مالکیت

۲٫ اصل و تصویر شناسنامۀ مالک یا مالکین

۳٫ اصل و تصویر فیش نوسازی پرداخت شده در سال جاری

۴٫ حضور کلیۀ مالکین یا وکیل قانونی

۵٫ اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامه وکیل درصورت مراجعۀ وکیل

۶٫ اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک

۷٫ نقشه GIS که محل ملک توسط مالک برروی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه گردد

۸٫ ارائۀ گواهی ۶ و ۸ قانون زمین شهری (درصورتی که مالک فاقد بنای احداثی باشد)

۹٫ اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی باشند

۱۰٫ فیش آب، برق، گاز و تلفن

– مراحل گردشکار:

۱٫ اخذ مدارک ثبت فرم درخواست

۲٫ تشکیل پرونده

۳٫ بازدید

۴٫ طرح تفصیلی و بر و کف

۵٫ دستور نقشه

۶٫ ارائه نقشه معماری و برگ معماری

۷٫ بررسی نقشه و صدور فیش عوارض

۸٫ ارائه نقشه های محاسباتی و برگه مهندس ناظر، محاسبات و چک لیست محاسباتی زلزله

۹٫ پیش نویس پروانه

۱۰٫ تأییدات (شامل: امضاء رئیس طرح تفصیلی، رئیس صدور پروانه، معاون شهرسازی و معماری شهردار منطقه)

۱۱٫ تأیید آتش نشانی (جهت ساختمان های بیش از ۶ طبقه)

۱۲٫ صدور و تحویل به مالک

§ عدم خلاف ساختمان مدارک لازم:

۱٫ اصل و تصویر سند مالکیت

۲٫ اصل و تصویر شناسنامۀ مالک یا مالکین

۳٫ اصل و تصویر فیش نوسازی پرداخت شده در سال جاری

۴٫ حضور کلیۀ مالکین یا وکیل قانونی

۵٫ اصل و تصویر وکالت نامه و شناسنامۀ وکیل درصورت مراجعۀ وکیل

۶٫ اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت در صورت فوت مالک

۷٫ نقشه GIS که محل ملک توسط مالک برروی آن مشخص گردد و نقشه به واحد طرح تفصیلی ارائه گردد (درصورتیکه نقشه در زمان صدور پروانه ارائه نشده باشد.)

۸٫ ارائه گواهی ۶ و ۸ قانون زمین شهری (درصورتی که مالک فاقد بنای احداثی باشد)

۹٫ اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمانی باشند

– مراحل گردشکار:

۱٫ تشکیل پرونده

۲٫ درخواست بازدید یا ثبت گزارش مهندس ناظر اداره طرح تفصیلی و بر کف، در صورت نداشتن خلاف ارسال به واحد پیش نویس و محاسبات

۳٫ تأیید رئیس طرح

۴٫ تأیید رئیس نظارت فنی، تأیید معاون شهرسازی و معماری، تأیید شهردار منطقه

۵٫ در صورت تخلف ساختمانی پس از بررسی خلاف ارجاع به کمیسیون داخلی و یا مادۀ صد و صدور رأی و اجرای رأی توسط متقاضی

۶٫ پیش نویس و محاسبات

۷٫ تأیید طرح تفصیلی و بر و کف

۸٫ تأیید نظارت فنی

۹٫ تأیید معاون شهرسازی و معماری

۱۰٫ تأیید شهردار منطقه

۱۱٫ صدوروتحویل به مالک

§ انواع گواهی ساختمانی مدارک لازم:

۱٫ اصل و تصویر مدارک مالکیت مدارک شامل یکی از مدارک ذکر شده می باشد (سند ۶ دانگ برگه قراردادی و واگذاری زمین شهری، اجاره نامه سازمان اوقاف، نامه اداره امــلاک و مستغلات شـهرداری تهران با بنچاق)

۲٫ اصل و تصویر شناسنامه مالکین

۳٫ اصل و تصویر نوسازی سال جاری

۴٫ اصل و تصویر صورت مجلس تفکیکی برای املاکی که دارای سند آپارتمان است

۵٫ اصل و تصویر گواهی انحصار وراثت (درصورت فوت مالک)

۶٫ نقشه

۷٫ حضور مالک یا وکیل قانونی الزامی است

۸٫ گزارش مهندس ناظر (شماره و یا تصویر ارائه شده)

۹٫ فرم تعهد محضری در مورد آپارتمان های فاقد خلاف ساختمانی که دارای پایان کار سیستمی باشند

۱۰٫ گزارش اتمام بنا

۱۱٫ برگۀ اتمام بنا

۱۲٫ ارائه تأییدیه آسانسور درصورت داشتن آسانسور

۱۳٫ ارائه فیش آب، برق، تلفن و گاز ارائه مدارک مبنی بر دلالت قدمت بنای مربوطه به قبل از سال ۴۹ می باشد (از قبیل فیش برق و سوابق نوسازی)

– مراحل گردشکار:

۱٫ در صورت خلاف، بررسی و ارجاع به کمیسیون مادۀ صد و یا داخلی

۲٫ صدور رأی و اجرای رأی توسط قاضی

۳٫ ارائۀ مدارک لازم

۴٫ واحد پیش نویس و محاسبات

۵٫ رئیس طرح تفصیلی و بر و کف

۶٫ تأیید رئیس نظارت فنی

۷٫ تأیید معاون شهرسازی و معماری منطقه

۸٫ تأیید شهردار منطقه

۹٫ صدور گواهی

۱۰٫ در صورت عدم خلاف ارائه مدارک لازم

۱۱٫ واحد پیش نویس و محاسبات

۱۲٫ رئیس طرح تفصیلی و بر و کف

۱۳٫ تأیید رئیس نظارت فنی

۱۴٫ تأیید معاون شهرسازی و معماری منطقه

۱۵٫ تأیید شهردار منطقه

۱۶٫ چاپ پروانه و امضاء توسط مسئولین

۱۷٫ صدور گواهی بازگشت به ابتدای لیست

§ دریافت گواهی پایان کار:

۱٫ پایان ساختمان قبل از ۱۳۴۹

۲٫ پایان کار آپارتمان

۳٫ تهیۀ پایان کار ساختمان

۴٫ عدم خلاف

۵٫ پایان کار

§ صدور پایان کار (پیش نویس) مدارک لازم:

۱٫ تأیید به آتش نشانی جهت ساختمان های بیش از ۶ طبقه

۲٫ فیش عوارض پرداخت شده

۳٫ نامه تسویه حساب کامل جهت املاکی که عوارض آن ها تقسیط گردیده مدارک لازم جهت پایان کاربرای املاک دارای پروانۀ ساختمانی سال ۱۳۶۶ به بعد

۴٫ گزارش اتمام بنا

۵٫ برگه اتمام بنا

۶٫ ارائه تأییدیه آسانسور (در صورت داشتن آسانسور)

۷٫ ارائه تأییدیه آتش نشانی (جهت ساختمان های بالای ۶ طبقه)

۸٫ ارائه فیش آب، برق، تلفن و گاز

§ تفکیک و تجمع مدارک لازم:

۱٫ سه نسخه از سند مالکیت

۲٫ یک برگ نقشه ۲۰۰۰/۱ که محل ملک توسط مالک مشخص شده به همراه ۳ برگ کپی

۳٫ مفاصا حساب نوسازی

۴٫ در صورتی که ملک بایر باشد، مفاصا حساب دارایی مریوط به زمین های بایر و ارائه گواهی ۶ و ۸ از سازمان زمین شهری

۵٫ در صورتی که مساحت زمین بیش از ۳۰۰۰ مترمربع باشد و یا زمین هایی که به علت هندسی نبودن شکل آنها و یــا نداشتن ابعـاد در سند مـالکیت که تعیین ابـعاد و زوایا تــوسط مأمور بازدید مـحل مقدور نبـاشد ارائـۀ نقشه برداری به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد الزامی است

۶٫ درصورتی که ملک به صورت ساختمان باشد پایان کار ارائه می شود

۷٫ در صورتی که قبلاً جهت پلاک مورد درخواست پروانه ساختمانی صادرشده باشد ابطال گردد

۸٫ درصورتی که ملک قبلاً فاقد ابعاد باشد، نقشه ثبتی ارائه شود

۹٫ درصورتی که ملک قبلاً تفکیک شده باشد، صورت مجلس تفکیکی ثبت ارائه شود

۱۰٫ جهت تشکیل پرونده مراجعه مالک یا وکیل همراه شناسنامه الزامی است

۱۱٫ ارائه طرح پیشنهادی با مقیاس ۵۰۰/۱ که به امضاء مهندس مجاز رسیده باشد

۱۲٫ افراز یا تفکیک از لحاظ اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها فرقی ندارد

– مراحل گردشکار

۱٫ درصورت نداشتن خلاف عدم امکان تفکیک و پاسخ به متقاضی

۲٫ اخذ نقشۀ تفکیک و عوارض مربوطه

۳٫ تأیید مسئولین

۴٫ ارسال نقشۀ تفکیکی و نامه به اداره ثبت اسناد

۵٫ در صورت داشتن خلاف بررسی خلاف، اخذ رأی و اجرای آن

۶٫ عدم امکان تفکیک و پاسخ به متقاضی

۷٫ اخذ نقشۀ تفکیک و عوراض مربوطه

۸٫ تائید مسئولین

۹٫ ارسال نقشۀ تفکیکی و نامه به اداره ثبت اسناد بازگشت به ابتدای لیست استعلام طرح

– مدارک لازم:

۱٫ ارائه استعلام از مراجع ذی ربط (بانک – دفترچه)

۲٫ ارائه نقشه ۲۰۰۰/۱ که محل ملک، روی آن مشخص و به امضای متقاضی رسیده باشد

۳٫ در صورت ارائه کپی سند مالکیت یا پروانه ساختمانی یا گواهی عدم خلاف یا پایان ساختمان مراحل گردشکار

۴٫ ثبت درخواست استعلام و تشکیل پرونده

۵٫ بازدید

۶٫ اعلام نظر طرح تفصیلی و بر و کف

۷٫ تهیه پیش نویس پاسخ استعلام طرح

۸٫ تأیید مسئولین

۹٫ صدور پاسخ استعلام

§ کسب و پیشه مدارک لازم:

۱٫ ارائه استعلام از اتحادیه صنف مربوط یا وزارت بازرگانی

۲٫ فتوکپی سند مالکیت

۳٫ فتوکپی اجاره نامچه و یا وکالت مراحل گردشکار پاسخ منفی به اتحادیه مربوطه مبنی بر اینکه پرونده تحت بررسی است (درصورتی که به مدت ۱۵ روز از تاریخ صدور نامه اتحادیه نگذشته باشد)

۴٫ بازدید

۵٫ طرح تفصیلی و بر و کف

۶٫ در صورت نداشتن خلاف استعلام ترافیکی

۷٫ دریافت پاسخ استعلام ترافیکی

۸٫ اعلام نظر امور کسب (منفی یا مثبت)

۹٫ صدور پاسخ به اتحادیه

۱۰٫ در صورت داشتن خلاف بررسی خلاف و تعیین نوع خلاف و طرح در کمیسیون های مورد نظر و صدور اجرای رأی

۱۱٫ استعلام ترافیکی

۱۲٫ دریافت پاسخ استعلام ترافیکی (منفی یا مثبت)

۱۳٫ اعلام نظر امور کسب (منقی یا مثبت)

۱۴٫ صدور پاسخ به اتحادیه

– مراحل دریافت مجوز نصب تابلو مدارک لازم:

۱٫ فتوکپی اجاره سند یا اجاره نامچه

۲٫ جواز کسب

۳٫ ارائه پایان کار اداری_تجاری_مسکونی (بسته به نوع کسب)

۴٫ ارائه رضایت نامه کتبی از هیأت مدیره، مدیر ساختمان یا مالک طبقه فوقانی (به طور کلی عدم وجود هر نوع شاکی درمشاعات)

۵٫ ارائه عکس از محل تابلو

محل مراجعه: اداره زیباسازی منطقه بازگشت به ابتدای لیست

ج – آشنایی با ضوابط شهرسازی شهرداری تهران

کمیسیون مادۀ صد شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم باید قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان، از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی، ساختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه، بوسیله مامورین خود، اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد، جلوگیری نمایند. ماده صد دارای ۱۱ تبصره می باشد که تخلافات حادث شده با درخواست شهرداری، توسط کمیسیونی متشکل از:

نماینده قوه قضائیه، نماینده وزارت کشور و نماینده شورای اسلامی شهر بررسی و رأی بدوی صادر می گردد. این رأی ظرف مدت ۱۰ روز از زمان ابلاغ قابل اعتراض می باشد. در صورت عدم اعتراض و یا قطعی شدن رأی، مالکان ۲ ماه مهلت برای اجرای رأی دارند که درصورت عدم اجرای رأی در مدت یاد شده، شهرداری رأساً اقدامات قانونی را انجام خواهد داد. بازگشت به ابتدای لیست نحوۀ اعتراض به رأی بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰ چنانچه مالکان/ذینفعان پس از ابلاغ رأی بدوی کمیسیون ماده ۱۰۰، اعتراضی داشته باشند، می توانند ظرف مهلت قانونی (۱۰ روز از زمان ابلاغ)* لایحه اعتراضیه خود را تنظیم و جهت ارائۀ آن به شهرداری منطقه مراجعه نمایند.

*توجه: در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت قانونی مقرر (۱۰ روز از زمان ابلاغ) رأی بدوی به رأی قطعی تبدیل و غیر قابل اعتراض خواهد بود.

§ نحوه محاسبه عوارض پذیره برای واحد های اداری و تجاری:

S = مساحت ناخالص تجاری

v توجه: مساحت ناخالص تجاری: علاوه بر بنای مفید تجاری، راهرو، راه پله و آسانسورهای مربوطه نیز جزء زیربنای ناخالص محسوب می گردد.

P = قیمت منطقه ای به ریال

M = ضریب درصد طبقات طبق جدول

L = دهنه واحد تجاری به متر

L0 =.طول دهنه مجاز به متر (۳ متر)

H = ارتفاع واحد تجاری به متر

H0 = ارتفاع مجاز تجاری به متر (۴ متر)

N = تعداد واحدهای تجاری یا اداری جدول میزان ضریب M در طبقات ردیف طبقات تجاری (۱) اداری (۲) صنعتی (۳) ۱ همکف ۱۰۰% ۶۰% ۱۰۰% ۲ زیر زمین ۶۰% ۵۰% ۵۰% ۳ اول ۵۰% ۴۰% ۳۵% ۴ دوم ۴۵% ۳۰% ۳۵% ۵ سوم به بالا ۳۵% ۲۰% ۳۵% ۶ انباری ۲۰% ۲۰% ۳۵% ۷ نیم طبقه ۱۰% ۱۰% ۳۵% بازگشت به ابتدای لیست

§ نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی (مجتمع های مسکونی)

S = مساحت ناخالص تجاری

S0 = زیربنای مورد تقاضا

K = تعداد کل واحدهای مسکونی

P = قیمت منطقه ای

X =.ضریب

X S0 15% تا ۲۰۰ متر مربع ۲۰% تا ۴۰۰ متر مربع ۲۵% تا ۶۰۰ متر مربع ۳۰% بیش از ۶۰۰ متر مربع

v توجه: برای تعیین S. در کلیۀ پروانه ها به ازای هر واحد پارکینگ تأمین شده، ۲۰ مترمربع از زیربنای مورد تقاضا کسر می گردد بازگشت به ابتدای لیست. نحوۀ محاسبه عوارض صدور پروانه ساختمانی (خانه های مسکونی یک واحدی) عوارض زیربنا = [قیمت منطقه ای x 20 x (تعداد پارکینگ تأمین شده) – مساحت ناخالص زیربنا x ضریب] ضریب سطح زیربنا ۵% تا ۶۰ متر مربع ۱۰% تا ۱۰۰ متر مربع ۱۸% تا ۱۵۰ متر مربع ۳۰% تا ۲۰۰ متر مربع ۴۵% تا ۳۰۰ متر مربع ۶۵% تا ۴۰۰ متر مربع ۹۰% تا ۵۰۰ متر مربع ۱۲۰% از ۶۰۰ متر مربع به بالا بازگشت به ابتدای لیست.

 

برای مشاهده پروژه های انجام شده ، کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره با شماره های یا شماره همراه زیر تماس بگیرید:

با تشکر – مهندس پناهی

tarahaneh.com

 

کلمات مرتبط: 
مشاوره
09123104165