چیدمان لوکس اتاق

چیدمان خانه لوکس

چیدمان خانه لوکس ممکنه اسم چیدمان خانه لوکس یکم سنگین باشه ولی نکته اصلی اون دقت در تناسبات و جزییاته. دقت در روابطی مثل مثل تناسب ، تعادل ، تقارن ، همبستگی ، ریتم ، تاکید ، سایه روشن ، مقیاس ، رنگ ، بافت ، کنتراست. البته کنترل همزمان این همه ویژگی سخته و …